ZAREMA MEMETOVA


2020 TÜRKDÜNYASI ANKETİ.

Bağımsız Türk devletleri, azınlık olarak yaşayan Türk toplumları ve özerk olarak yaşayan Türk toplumlarında yaşayan Türklerin, Türk Dünyası ve Türk Dünyası Birliğine ilişkin algıları, seçilen 415 akademisyenden oluşan bir ekip çalışması ile incelenmiştir.


2020 TÜRKDÜNYASI ANKETİ.

Bağımsız Türk devletleri, azınlık olarak yaşayan Türk toplumları ve özerk olarak yaşayan Türk toplumlarında yaşayan Türklerin, Türk Dünyası ve Türk Dünyası Birliğine ilişkin algıları, seçilen 415 akademisyenden oluşan bir ekip çalışması ile incelenmiştir.

Katılımcıların Türk Dünyasına ilişkin algılarını ölçmek için veri

Toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşan 20 maddelik bir ?Türk Dünyası Anketi? kullanılmıştır. ?Google Formlar´ da çevrim içi form olarak hazırlanan anket formu, katılımcılara e-posta yoluyla gönderilmiştir.

Elde edilen veriler, SPSS 20 paket programı aracılığıyla betimleyici istatistiksel analiz yöntemleriyle analiz edilerek frekans ve yüzde hesaplamaları yapılmıştır.

Araştırma sonucunda katılımcıların Türk Dünyası kavramını ?ortak Türk medeniyet kökeni? olarak; Türk Dünyası Vatandaşlığı kavramını ise ?Türk Dünyası fertlerinin aynılıkları ve benzerliklerinden yola çıkarak ortak paydada hareket edebilme bilinci? olarak algıladıkları ortaya çıkmıştır.

Ayrıca kendilerini yakın hissettikleri bu iki kavramın uygulamaya dönük gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Katılımcıların çoğunluğu Türk Dünyası ile gurur duymakla birlikte, bu gururun kaynağı olarak tarihi ve kültürel unsurları kaynak göstermektedirler. Sonuç olarak, Türk Dünyasında insanların benzer algılara sahip oldukları ve Türk Birliğinin kurulmasının gerekli, önemli ve yararlı olacağı algısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Türk Dünyası gençlerinin değerleri, kendi milletlerinin manevi değerleri ve genel Türk Dünyasının değerleri ile harmanlanması şarttır. gerçek anlamda güçlü ve zengin olan bu birlikteliktir. Yukarıda açıklanmaya çalışılan Türk birliği olgusunu gerçekleştirebilmek için Türk Dünyası olarak tabir ettiğimiz toplumların ortak paydada hareket etmeye yönelik algılarının belirlenmesi oldukça önem arz etmektedir.

Ayrıca bu algılar ekonomik, siyasi, eğitim vb. alanlarda atılacak olan adımların belirlenmesi için çok önemlidir. Dünyada birçok devlet, politikalarını belirleme noktasında algı araştırmaları yaptırmaktadır. Bu nedenle Türk Dünyasının ortak paydada hareket edebilme kapasitesinin gelişmesi ülküsünde olan her kesimin bu tür algı araştırmalarını sürekli olarak gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür araştırmalar karar vericilere gerçekçi çözüm önerileri, karar seçenekleri ve politikalar oluşturmada katkılar sağlayabilecektir